Số:1179 /SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn bổ sung việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh vào học tại các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum